Có 1 kết quả:

Yǒng zhēn nèi shàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongzhen abdication of 805