Có 1 kết quả:

yǒng shì

1/1

yǒng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gone forever
(2) to die

Một số bài thơ có sử dụng