Có 1 kết quả:

qiú zhù yú rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to call upon others for help