Có 1 kết quả:

qiú zǐ

1/1

qiú zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a childless couple) to pray for a son
(2) to try to have a child

Một số bài thơ có sử dụng