Có 1 kết quả:

qiú jiào

1/1

qiú jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ask for advice
(2) seeking instruction