Có 1 kết quả:

qiú tián wèn shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to be interested exclusively in the acquisition of estate (idiom)
(2) fig. to have no lofty aspirations in life

Một số bài thơ có sử dụng