Có 1 kết quả:

huì duì

1/1

huì duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) remittance
(2) funds paid to a bank account