Có 1 kết quả:

huì hé

1/1

huì hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) confluence
(2) to converge
(3) to join
(4) to fuse
(5) fusion