Có 1 kết quả:

Hàn ní bá

1/1

Hàn ní bá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hannibal (name)
(2) Hannibal Barca (247-183 BC), Carthaginian general