Có 1 kết quả:

Hàn wén

1/1

Hàn wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese written language
(2) Chinese literature esp. as taught abroad