Có 1 kết quả:

Hàn Gāo zǔ ㄏㄢˋ ㄍㄠ ㄗㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

posthumous name of the first Han emperor Liu Bang 劉邦|刘邦 (256 or 247-195 BC), reigned 202-195 BC