Có 1 kết quả:

Hàn Gāo zǔ Liú Bāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liu Bang (256 or 247-195 BC), first Han emperor, reigned 207-195 BC