Có 1 kết quả:

hàn niú chōng dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. enough books to make a pack-ox sweat or to fill a house to the rafters (idiom); fig. many books