Có 1 kết quả:

jiāng bā diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

"Jiang Zemin's eight-point formula" (for resuming a dialog with Taiwan)