Có 1 kết quả:

Jiāng nán sì dà cái zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Four great southern talents of the Ming, namely: Tang Bohu 唐伯虎, Zhu Zhishan 祝枝山, Wen Zhengming 文徵明|文征明 and Xu Zhenqing 徐禎卿|徐祯卿