Có 1 kết quả:

jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

rivers and mountains are easy to change, man's character much harder