Có 1 kết quả:

Jiāng dá xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jomdo county, Tibetan: 'Jo mda' rdzong, in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet