Có 1 kết quả:

Jiāng Qīng

1/1

Jiāng Qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiang Qing (1914-1991), Mao Zedong's fourth wife and leader of the Gang of Four

Một số bài thơ có sử dụng