Có 1 kết quả:

wū lì

1/1

wū lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a corrupt official