Có 1 kết quả:

wū gòu

1/1

wū gòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

filth