Có 1 kết quả:

wū rǎn wù

1/1

wū rǎn wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pollutant