Có 1 kết quả:

wū shuǐ chǔ lǐ chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

water treatment plant