Có 1 kết quả:

wū zhuó

1/1

wū zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dirty
(2) muddy
(3) foul (sewer)