Có 1 kết quả:

Biàn liáng

1/1

Biàn liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old name of Kaifeng 開封|开封[Kai1 feng1]

Một số bài thơ có sử dụng