Có 1 kết quả:

jué shèng qiān lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be able to plan victory from a thousand miles away (idiom)