Có 1 kết quả:

jué dìng cù

1/1

jué dìng cù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) determinant (causing immunological response)
(2) epitope