Có 1 kết quả:

jué duàn

1/1

jué duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a decision
(2) resolution
(3) decisiveness
(4) resolute