Có 1 kết quả:

jué míng zǐ

1/1

jué míng zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(botany) cassia seed