Có 1 kết quả:

jué dī

1/1

jué dī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dam burst
(2) breach of dike