Có 1 kết quả:

jué dòu

1/1

jué dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to duel
(2) a duel
(3) decisive struggle