Có 1 kết quả:

qì huà qì

1/1

qì huà qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carburetor
(2) vaporizer