Có 1 kết quả:

qì chē

1/1

qì chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) car
(2) automobile
(3) bus
(4) CL:輛|辆[liang4]