Có 1 kết quả:

qì chē hào pái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vehicle registration plate
(2) license plate