Có 1 kết quả:

qì chē lǚ guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) motel
(2) motor hotel