Có 1 kết quả:

Wò ěr tè · Huì tè màn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Walt Whitman (1819-1892), American poet, essayist and journalist