Có 1 kết quả:

Shěn yíng

1/1

Shěn yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Shen ying of Wu, governor (268-280) of coastal province of Wu and compiler of Seaboard geographic gazetteer 臨海水土誌|临海水土志