Có 1 kết quả:

chén yú luò yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 沉魚落雁|沉鱼落雁[chen2 yu2 luo4 yan4]