Có 1 kết quả:

chén de zhù qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stay calm
(2) to keep one's composure