Có 1 kết quả:

chén miǎn jiǔ sè

1/1

chén miǎn jiǔ sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wallow in alcohol and sex (idiom); overindulgence in wine and women
(2) an incorrigible drunkard and lecher