Có 1 kết quả:

chén diàn wù

1/1

chén diàn wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) precipitate
(2) solid sediment