Có 1 kết quả:

chén gù

1/1

chén gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chronic illness
(2) fig. deeply entrenched problem