Có 1 kết quả:

chén wěn

1/1

chén wěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady
(2) calm
(3) unflustered