Có 1 kết quả:

chén chuán shì gù

1/1

chén chuán shì gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a shipwreck
(2) a sinking