Có 1 kết quả:

chén zhuó

1/1

chén zhuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady
(2) calm and collected
(3) not nervous