Có 1 kết quả:

chén zhuó yìng zhàn ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ ㄧㄥˋ ㄓㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to remain calm in the face of adversity (idiom)