Có 1 kết quả:

chén yú luò yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. fish sink, goose alights (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. female beauty captivating even the birds and beasts