Có 1 kết quả:

méi yǐng

1/1

méi yǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vanish
(2) to be nowhere to be found
(3) unfounded (story)