Có 1 kết quả:

méi yǒu chā bié

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) there is no difference
(2) it makes no difference