Có 1 kết quả:

méi yǒu xíng zhuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

shapeless