Có 1 kết quả:

méi yǒu shén me bù kě néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nothing is impossible
(2) there's nothing impossible about it